php 计算两个日期相差天数

作者:编程技术

新蒲京赌场官方网站,php 计算两个日期相差天数

<?php

    $startdate=strtotime("2013-3-09");

    $enddate=strtotime("2013-4-05");

    $days=round(($enddate-$startdate)/3600/24) ;

    echo $days; //days为得到的天数;

?>

  

本文由www.585.cc发布,转载请注明来源

关键词: www.585.cc